Điều lệ công ty sửa đổi

       Điều lệ Công ty được cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 5 năm 2007; và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2012.
 
 Quí vị tải điều lệ tại đây: Điều lệ Công ty CP Hóa An ( sửa đổi)
 
 Quí vị có thể tải bản SCAN lại tại địa chỉ sau:
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ