Điều lệ Công ty, Qui chế quản trị Công ty

    Điều lệ Công ty được cổ đông của công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 5 năm 2007; và được sửa đổi, bổ sung thông qua theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2010.
(Đã được sửa đổi tại ĐHCĐ thường niên năm 2012, quí vị xem tại mục tin mới hơn)
 
     Quy chế quản trị Công ty ban hành ngày 20  tháng 4  năm 2009: quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của công ty cổ phần Hóa An.
 
 Quí vị vui lòng tải file đầy đủ đính kèm dưới đây:
 
     
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ