Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. 
Chi tiết như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:  19 /03/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng :  20 /03/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu - 01quyền biểu quyết)
- Thời gian và địa điểm thực hiện: công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự ĐHCĐ.
- Nội dung họp Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và KQSXKD năm 2018 được kiểm toán, Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019, bổ sung ngành nghề SXKD, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ