QĐ của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết xem tại đây.

  

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ