Giấy xác nhận - thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Công ty công bố thông tin Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
(Bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua tại Đại hội ngày 25/04/2019).
Ngành bổ sung:
   - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - mã ngành 5222.
     Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa.
   - Bốc xếp hàng hóa - mã ngành 5224. 
     Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng sông.

xem chi tiết Giấy xác nhận
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ