Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn


Công ty CP Hóa An công bố thông tin "Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn" của Công ty CP gạch men Thanh Thanh.

 

   Chi tiết như sau:          

     
  -   Tên tổ chức trở thành  cổ đông lớn: Công ty cổ phần Hóa An
   
  -  Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Hóa An 
     
 -  Mã chứng khoán: TTC (Công ty CP gạch men Thanh Thanh)
     
 -  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 93.000 CP (tỷ lệ 1,57%) 
     
 -  Số lượng cổ phiếu đã mua: 363.000 CP 
    
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 456.000 CP 
   
  -  Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,68% 
    
  -  Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/12/2017.
 
 
 
 
                      

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ