Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2018.

   Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

 
Chi tiết như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:  19 /03/2018
 
- Ngày đăng ký cuối cùng :  20 /03/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu - 01quyền biểu quyết)
- Thời gian và địa điểm thực hiện: công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự ĐHCĐ.
- Nội dung họp Đại hội: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, sủa đổi Điều lệ công ty.

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ