QĐ của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

 

Chi tiết File  đính kèm.

 

hoặc link : www.hoaan.com.vn/upload/ QD- HDQT-to-chuc-DHDCD-nam-2018_ signed.pdf

    

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ