Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 24/04/2018 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.   
Tổng số cổ đông đăng ký dự họp 97 cổ đông (bao gồm : trực tiếp dự họp, gửi phiếu biểu quyết qua bưu điện, ủy quyền họp) , sở hữu 9.217.941CP đạt tỉ lệ 61,2%.   
Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
 
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
 
2. Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018;
 
3. Dự kiến mức chia cổ tức 2018;
 
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 
5. Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2018;
 
6. Thông qua bản Điều lệ công ty sửa đổi;
 
7. Thông qua bản Qui chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.;
   
8. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 
9. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 
 
 
Chi tiết quí vị tải Biên bản, Nghị quyết, Điều lệ, Qui chế dưới đây:
 
 
 
 
 
    Nếu quí vị không tải được vui lòng điện thoại cho anh Trung (0913275569) để được cung cấp trực tiếp.
trân trọng.
 
 
 
           

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ