Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017

Hội đồng quản trị công ty CP Hóa An ban hành Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017.  

 

Chi tiết File đính kèm : NQHĐ QT

 

 

                                                         

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ