Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 23/04/2017 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.  
Tổng số cổ đông đăng ký dự họp 103 cổ đông (bao gồm : trực tiếp dự họp, gửi phiếu biểu quyết qua bưu điện, ủy quyền họp) , sở hữu 9.059.187CP đạt tỉ lệ 60,15%.  
Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
 
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
 
2. Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017;
 
3. Dự kiến mức chia cổ tức 2017;
 
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ...);
 
5. Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2017;
 
6. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 
7. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
 
Chi tiết quí vị tải Biên bản và nghị quyết dưới đây:
   
 
 
 
                                                              Một số hình ảnh tại đại hội
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ